Капиталът на дружеството е в размер на 281 000 лв.разпределен в 281 000 безналични акции с право на глас, всяка една от тях с номинална стойност от 1 лв.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав:

  • Любомир Стефанов Стефанов – изпълнителен директор, след получаването на диплома по „Мениджмънт Банкови и Финансови Услуги” от Университета в Лестър, Великобритания, той работи като директор по развитието на бизнеса и изледване на нови пазари и придобива над 10 годишен стаж в компании като „Флемингс”, „Фрамлингтон Инвестмент Манаджмент Лимитед”, „Информа” ПЛС и „Адам Смит Институт”. В “Адам Смит” – отговаря за финансовите пазари в Русия и някои стани от ОНД, като Украйна, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.

 

  • Христо Кузманов Митровски – член на съвета на директорите, с опит като адвокат с 10 годишен стаж в областта на гражданското, търговското и административното право, както и от 01.11.2004г. до 01.11.2005г. е бил дилър на държавни ценни книжа при ИП „Бенч Марк Финанс“ АД.

 

  • Иван Теодоров Вълчев – председател на Съвет на директорите, с 12 годишен опит в банковата система като дилър на ценни книжа. Работил е в БПБ АД и БНБ.