Лицензи и регулации

Комисия за финансов надзор

Д.И.С.Л. Секюритийс АД притежава лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Вписано е в регистрите на КФН с разрешение № 264-ИП от 05.04.2006 г. и удостоверение № РГ-03-0217/12.12.2006 г.

Българска Фондова Борса – София

Д.И.С.Л. Секюритийс АД е член на Българска Фондова Борса – София АД.

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

В качеството си на лицензиран инвестиционен посредник в държава от Европейския съюз, Д.И.С.Л. Секюритийс АД напълно отговаря на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на съюза.

Централен депозитар

Д.И.С.Л. Секюритийс АД е член на Централен депозитар, който организира регистрацията на безналични ценни книжа, поддържането на регистри на търговските дружества и поддържането на регистър на сделките с ценни книжа.

Фонд за компенсиране на инвеститорите

Д.И.С.Л. Секюритийс АД е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Фондът осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници в определените от закона случаи.