Фондовите пазари са най-мощното средство за публично набиране на капитал. Като инвестиционен посредник, организацията на публично предлагане на ценни книжа са част от широкия набор инвестиционни услуги, които предлагаме.

Можете да разчитате на нас от самото начало на проекта за финансиране – избор на най-подходящия вариант за набиране на капитал (акционерен или дългов), изготвяне на необходимите проспекти, регистрация в публичния регистър и фондовата борса, консултации и логистика от етапа на бизнес планирането до реалната борсова търговия.

Независимо дали клиентите ни финансират бизнеса си чрез емитиране на акции и облигации или извършват сложна трансакция, ние търсим оптималния за тях вариант в дългосрочен план.

ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп

Търгово предлагане
от Ти Би Ай България ЕАД
19 559 броя акции
Обслужващ посредник
2017 г.

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД

Увеличение на капитала чрез упражняване на варанти

До 2 625 000 бр. акции с емисионна стойност 2.50 лв.

2017 г.

София комерс заложни къщи АД

Първично публично предлагане
Привилегировани акции
BGN 1 000 000
Обслужващ посредник
2016 г.

Кепитъл Консепт Лимитед

Първично публично предлагане
Варанти
BGN 1 375 000
Обслужващ посредник
2015 г.

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД

Издаване на варанти
2 625 000 варанта
BGN 1 076 250
Обслужващ посредник
2014 г.

Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ

Увеличение на капитала
Акции
BGN 1 000 000
Обслужващ посредник
2014 г.

АйДеа ЕАД

Издаване на облигационна емисия
Корпоративни облигации
BGN 1 000 000
Водещ мениджър
2014 г.

София комерс заложни къщи АД

Първично публично предлагане
Конвертируеми облигации
EUR 1 500 000
Обслужващ посредник
2013 г.

СБАЛССЗ ``Света Екатерина`` ЕАД

Консултантски услуги по
Проект за финансиране на доизграждането на хирургичен блок
Финансов анализ
Финансов консултант
2012 г.

Аметист 99 ЕООД

Консултантски услуги
Информационен меморандум
Финансов анализ
Водещ мениджър
2009 г.

Балканика имоти АДСИЦ

Първично публично предлагане
Акции
BGN 150 000
Ко-мениджър
2008 г.