Инвестиционно банкиране

На своите корпоративни клиенти DISL предлага следните инвестиционни и консултантски услуги:

 

ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД предлага своя опит и професионални консултации при структуриране и менажиране на първично и вторично публично предлагане на акции ( Initial Public Offering /IPO/, Secondary Offerings). Нашите специалисти отлично познават правната уредба на публичното предлагане, анализират тенденциите на капиталовия пазар и проучват очакванията на участниците в него.

Първично публично предлагане представлява процесът, при който една компания за първи път предлага свои акции на публичния пазар. С провеждането му, компанията получава достъп до свеж паричен ресурс, което разкрива нови възможности за разработване и осъществяване на статегически си цели. За една развиваща се компания, това би довело до увеличаване на стойността на дружеството и подобряване неговата рентабилност. ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД предлага компетентните си услуги в случай, че Вашата компания търси вариант за осигуряване на солидна капиталова база за разрастване, иновации, сливания и се нуждае от свеж ресурс, за да продължи да функционира на едно качествено ново по-високо ниво като разработи нови стратегически проекти, подобри капиталовата структура, кредитоспособността и стойността на компанията, благодарение на което едно бъдещо финансиране става при по-добри лихвени условия и в по-големи размери. Всяка последваща продажба на ценните книжа на компанията се нарича вторично публично предлагане.

Вторичното публично предлагане – Обикновено, то се осъществява от компании, които искат да увеличат капитала си и се нуждаят от възможности за рефинансиране. Така, компанията увеличава пазарната си капитализация (стойността на компанията). Вторично публично предлагане се осъществява когато един или няколко акционера в една компания продават притежаваните от тях акции. В много случаи това са миноритарните собственици в компанията. ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД съдейства на компаниите при реализирането на вторично публично предлагане на ценни книжа. Това би бил подходящ вариант за инвеститори, които искат да продадат част от компанията си, или цялата, и по този начин да получат от пазара по-справедлива цена.

Увеличаване на капитала

Процесът включва няколко етапа – финансов анализ на компанията, правни консултации и структуриране на новата емисия, проучвания на инвеститорския интерес и цялостна подготовка на необходимата документация пред Комисията за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса – София АД.

Търгово предлагане

Процесът включва изготвяне на всички необходими документи, в това число обосновка и аргументиране на предлаганата цена на акция с прилагането на изискуемите оценъчни методи пред Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД. Търговото предлагане се осъществява, когато един акционер в дадена компания отправя предложение да придобие определен процент от акциите на други акционери. Офертата се отправя при фиксирана цена за една акция, обикновено включваща премия над текущата пазарна цена. В зависимост от размера на придобитите дялове, търговото предлагане е задължително или доброволно.

Търговото предлагане защитава интересите на миноритарните акционери. Промяната на мажоритарния собственик в едно дружество би могла да доведе до промяна в управлението, предмета на дейност, устава и други значими за предприятието събития, върху които миноритарните акционери нямат контрол. Законът за публично предлагане на ценни книжа задължително изисква отправяне на търгово предложение, когато един акционер придобива повече от 50 процента или 2/3 от гласовете в общото събрание на едно дружество.

ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД предоставя широк кръг от финансови услуги за частни и публични компании и предприемачи, като сред тях са:

Корпоративното консултиране включва финансово-счетоводни, правни и данъчни консултации, управление на паричните потоци на фирмите, препоръки за оптимизиране времевата структура и валутната композиция на паричните потоци, управление на риска. ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД предлага и консултиране на преструктурирането на предприятия, изготвянето и администрирането на оздравителни планове за фирми с текущи оперативни и/или финансови затруднения.

Структуриране на инвестиционни проекти – ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД използва както традиционни финансови продукти и източници на финансиране, така и иновативни решения, разработени съобразно нуждите на своите корпоративни клиенти.

Фирмени сливания и придобивания – ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД осъществява пълен набор от услуги: организира процеса по сливане и/или придобиване в зависимост от специфичните изисквания на всеки един от нашите клиенти; анализираме състоянието на компаниите, които ще бъдат обект на сливане или придобиване (due diligence); координираме процесите по сливания/придобивания с одиторски и правни компании; анализираме възможностите за синергичен ефект вследствие на транзакциите с цел да определим параметрите по сделката.

В процеса на сливане, ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД може да представлява, както купувача, така и продавача по сделката.

Оценки на компании – ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД извършва оценки на компании с цел представянето им пред стратегически инвеститори и/или, за да даде реална представа на собствениците им относно позицията на компанията, оценена от финансови професионалисти. Оценката включва: оценка на бизнес средата, в която компанията оперира, как тя се позиционира сред конурентите си, ефективност на мениджмънта й, доколко оптимална е финансовата структура на компанията, какви възможности за преструктуриране с цел оптимизирането й могат да бъдат предприети, оценка на рисковете –систематични и несистематични, влиянието им върху дейността на компанията.