Брокерски услуги

Търговия с акции

 • посредничество при сделки с акции за сметка на клиента и при приватизационни сделки на БФБ–София, както и търговия с компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;
 • управление на индивидуални портфейли от акции и/или пари;
 • изготвяне на обосновка за определяне на справедливата пазарна цена на акциите и стратегия за изкупуване на акции;
 • представителство на притежатели на акции пред емитента на акциите на общи събрания на акционерите;
 • икономически и правен анализ на компании и инвестиционни консултации.

 

Търговия с облигации

 • корпоративни облигации – те се издават от компании, които по този начин финансират дейността си или конкретен инвестиционен проект.
 • ипотечни облигации – ценни книжа с фиксиран доход, които се считат за едни от най-ликвидните нискорискови инвестиционни алтернативи. Емитенти на ипотечни облигации в България основно са търговските банки. Това са едни от най–ликвидните дългови инструменти.
 • общински облигации – нискорискови книжа, представляващи облигационни емисии, емитирани от общините.

 

Търговия с ДЦК

 • участие за сметка на клиенти на първични аукциони на БНБ и на Министерство на финансите;
 • прехвърляне на ДЦК по сметки в БНБ и покупко-продажба на ДЦК;
 • борсови поръчки за покупко-продажба на ДЦК, регистрирани за търговия на БФБ-София;
 • репо-сделки с ДЦК.

 

Директна търговия на БФБ чрез платформата COBOS при най-изгодни условия

 • COBOS е интернет базирано приложение за достъп в реално време до системата за търговия на БФБ, което дава възможност на всеки инвеститор да участва активно в търговията на БФБ.

 

Дейност като регистрационен агент

 • сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;
 • прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване;
 • промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни, издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция;