КФН потвърди проспекта за увеличение на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ

Емисията на дружеството е в размер на 462 хил. акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 6,50 лв.
Source: Investor

Comments are closed.