КФН вписа увеличението на капитала на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ

Надзорът е потвърдил проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Загора Фининвест“ АД
Source: Investor

Comments are closed.