Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че, във връзка с вече окончателно приетият Закон за пазарите на финансови инструменти, считано от 13.04.2018 г. влизат в сила нови Общи условия за сделки с финансови инструменти, приложими към договорите с клиенти на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД.

Обръщаме внимание, че те са неразделна част от договорите с клиентите, с оглед на което всички клиенти на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД следва да се запознаят с предстоящите промени. Астуалният текст можете да намерите тук:

Общи условия, приложими към договорите на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД, в сила от 13.04.2018 г.


Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че, считано от 05.02.2018 г. влизат в сила нови Общи условия за сделки с финансови инструменти, приложими към договорите с клиенти на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД.

Обръщаме внимание, че те са неразделна част от договорите с клиенти за извършване на сделки с финансови инструменти, с оглед на което всички клиенти на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД следва да се запознаят с предстоящите промени.

Общи условия приложими към договорите с клиенти на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД


Относно: Изискванията, наложени от предстоящо въвеждане на MiFID II

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че от 3 януари 2018 г. ИП Д.И.С.Л. Секюритийс АД, е задължен по закон да идентифицира вашата компания при операции  с финансови инструменти, които изпълняваме за Вас (като например покупка или продажба на ценни книжа) с идентификационния номер за юридическо лице (LEI код).  LEI е идентификаторът на юридическо лице,  и въвеждането му има за цел да улесни надзорните органи  при надзора на  участниците на финансовите пазари на местно и международно ниво. Можете да намерите информация за издаване на  LEI код  за вашата организация (срещу заплащане), в приложения към настоящето писмо файл. Моля, имайте предвид, че от 3 януари 2018 г. няма да можем да изпълняваме операции с финансови инструменти (покупка  или продажба на ценни книжа), ако не можем да идентифицираме вашата компания  чрез предоставен от Вас  LEI код.

За повече информация се обърнете към нас.


Относно: Изискванията, наложени от предстоящо въвеждане на MiFID II за най-добро изпълнение на клиентски поръчки

Уважаеми клиенти,

Съгласно нормите заложени в  MiFID II, инвестиционният посредник е длъжен да предприеме всички необходими мерки за осигуряване на най-добрия възможен резултат при изпълнението на клиентско нареждане. Част от тях е място на което подаденото нареждане би имало изпълнение при най-ниски разходи за клиента, както и ограничения за сключване на сделки при които посредника би получил възнаграждение за сключването им. В тази връзка ИП Д.И.С.Л. Секюритийс АД ще приеме следните мерки:

– Мониторинг на качеството на изпълнение на клиентски нареждания;

– Следене и изпълнение на клиентски поръчки при възможно най-малко влияние върху пазарната цена;

– Публикуване на годишен доклад за пазарите с най-добро изпълнение, както и първите  пет места на които са изпълнчвани клиентски нареждания;

При възникнали въпроси и допълнителна информация, свързани с прилагането на MiFID II, може да се свържете с нас.


Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че, считано от 16.01.2017 г. влиза в сила нова Тарифа за базовите възнаграждения, такси и комисионни, прилагани от ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД.

Обръщаме внимание, че Тарифата е неразделна част от договорите за извършване на сделки с финансови инструменти, с оглед на което всички клиенти на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД следва да се запознаят с предстоящите промени.