Информация по чл.38, ал.4 от ЗПФИ

Във връзка с изискванията на чл. 38, ал.4 от Закона за пазарите на финансови инструменти, тук можете да намерите пълни данни за сделките, сключени на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия, с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар.

Сделка на 28.03.2011 г.