Брокерски услуги

Търгувай с финансовите инструменти на БФБ  – София АД; участвай в първични аукциони на ДЦК, както и покупко-продажба на вторичен пазар; търгувай с глобални и ЗУНК облигации; участвай в репо-сделки; опитай COBOS платформата.

Доверително управление

Персонално управление на инвестиционен портфейл, което дава възможност за реализиране на по-висока доходност в сравнение с традиционните форми на инвестиции. Получавате професионална грижа за инвестициите си, съобразена с Вашия инвестиционен хоризонт, желана доходност и толерантност към риск.

Инвестиционно банкиране

От етапа на бизнес планирането до реалната борсова търговия. Независимо дали клиентите ни финансират бизнеса си чрез емитиране на акции и облигации или извършват сложна трансакция, ние търсим оптималния за тях вариант в дългосрочен план.

Регистрационно агентство

Сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните, наследства, дарения, промяна или корекция на лични данни, справка за наличности по портфейл, издаване на дубликати на удостоверителни документи и други действия.

Текущи проекти

Виж кои са текущите проекти на ДИСЛ Секюритийс и участвай в тях. Получи пълната информация, всички инструкции, графици, заявления и други документи, необходими за участие.

Реализирани проекти

ДИСЛ Секюритийс  е с утвърдени позиции както в областта на структуриране, администриране и пласиране на емисии акции и облигации, така и в реализацията на сливания, придобивания, преструктуриране на бизнес, разработване на финансови и бизнес анализи за наши партньори.

За нас

Инвестиционният посредник Д.И.С.Л. Секюритийс АД се учредява в края на 2005 г. в София.

Посредникът предлага широка и разнообразна гама от финансови продукти и услуги на своите индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори в сферата на капиталовите пазари, инвестиционни продукти и финансово консултиране.

Постигнатите добри резултати дължим предимно на доброто партньорство с клиентите на дружеството, с финансовите институции, както и със съответните регулативни и надзорни органи.

Виж повече